srijeda, 20. kolovoza 2014.

Al cuore non si comanda
To have a heart is both a blessing and a curse.  Sometimes it feels more like a blessing, sometimes more like a curse. You cannot command your heart, the proverb says. That much is true. It doesn't mean we should let the heart command us in everything we do. Like with everything in life, it's about finding balance. Plus, the heart can be a heartless little dictator! Let it rule your life and you might lose yourself while following its every caprice. Forsake it and risk loosing your humanity....Perhaps it is best to do its job while you do your own...and  I guess hurting is in the job description of a heart...and I guess we just have to endure it. 

Imati srce je i kletva i blagoslov. Ponekad se čini više kao blagoslov, ponekad više kao kletva. Ne možeš srcu zapovijedati...tako kaže poslovica. Toliko je istina. No, to ne znači da srce nama treba zapovijedati. Kao i sa svime u životu, važno je pronaći ravnotežu. Uz to, srce zna biti mali bezdušni diktator! Dopusti da ti vlada životom i možeš se izgubiti u tome da udovoljavaš svakom njegovim hiru....Zanemari ga i riskiraš gubitak ljudskosti. Možda je najbolje pustiti ga da radi svoj posao dok ti radiš svoj....a čini mi se da je u njegovom opisu posla da boli i da tu ništa ne možemo osim to preboljeti. 

utorak, 19. kolovoza 2014.

two illustrations and statement necklaces/ dvije ilustracije i upečatljive velike ogrliceI don't usually make sketches for my necklaces. Nevertheless, they have become a part of my illustrations recently. Probably because I've made quite a few of them in last few months.

Obično ne radim skice za svoje ogrlice, ali otkada ih češće pravim zadnjih mjeseci, počele su se pojavljivati i na mojim ilustracijama.

nedjelja, 17. kolovoza 2014.

Illusion (outfit post) / Iluzija (odjevna kombinacija)


tee: vintage, dress: vintage, sneakers: Azel

majica i haljina : odjevno nasljedstvo/ patike: Azel 
* all photographs by me/ sve fotografije sam ja uslikala

Rereading The Great Gatsby on my granny's terrace. Wind in my hair and the feeling that time has stopped still. Deceptive as I know this feeling is, I let it absorb me...I allow myself to get lost in this illusion of stillness. 

In reality, time I got to spend in Dalmatia this summer was unfortunately quite short. It wasn't typical vacation either as I had stuff to do. I did, however, take a lot of photos and many of them I'll share with you....Today  those photos are of  Gdinj, island Hvar.

Which brings us back to beginning. Island Hvar. The outfit is very appropriate for the location (an almost abandoned old village) because practically everything I'm wearing is vintage and filled with nostalgia. Only the sneakers are a last year's purchase and they're practically falling apart (like this dear old house). The dress used to belong to my grandmother and the top I've worn over it I found in my closet...which means it might belong to almost anyone...a present from any of the relatives spreading over all the continents like our immigrant families tend to do or just sth that  my mum used to wear.

Past and the present....and who says that feeling of peace was an illusion? Perhaps this is illusion...all these problems and the hustle of everyday life...Who can say what is more real? Life is more than facts after all.I surely believe it. The lines we draw on a piece of paper can be more than just chemicals and materials ...or not.

Isn't it all somehow up to us? 'Reserving judgement is a matter of infinite hope'....one of the lines from The Great Gatsby that I find myself cling to. It can mean many different things...but in this moment it means (to me) that hope can be in the unknown, in admitting we don't know all the answers.


Ponovo čitam Velikog Gatsbija na teraci svoje bake. Vjetar u kosi i osjećaj da je vrijeme stalo...Varljivi osjećaj kojem ipak puštam da me preplavi i dopuštam sebi da se izgubim u toj iluziji mirnoće.

Zapravo, vrijeme koje sam mogla provesti u Dalmaciji bilo je jako kratko ove godine. Nije to bio baš tipični odmor jer sam imala puno toga za obaviti. Ipak uspjela sam uslikati jako puno fotografija koje ću dijeliti sa vama, a danas su na redu fotografije Gdinja na otoku Hvaru.

Što nas vraća na početak to jest taracu moje bake i nasljeđenu odjeću koja se slaže sa lokacijom ovog skoro napuštenog sela jer je puna nostalgije kao i ovo mjesto. Samo su patike (tenisice) novije prošlogodišnje, a i one se već raspadaju kao i nažalost ova stara kuća. Haljina je pripadala baki, a ovaj kratki top mogao bi biti bilo čiji, našla sam ga u ormaru prije par godina...možda je poklon nekog od mnogobrojne imigranteske rodbine koje se proteže svim kontinentima ili je to jednostavno nešto što je moja majka nosila kad je bila mlađa.

Prošlost i sadašnjost...i tko može reći da je taj osjećaj mira bio iluzija. Možda je ovo iluzija...svi ovi problemi i nered svakodnevnog života.  Tko može reći što je stvarnije?Život je ipak puno više od činjenica...ja u to sigurno vjerujem. Linije koje vučemo na papiru mogu biti više od svog kemijskog i materijalnog sastava...ili ne. 

Na kraju sve nekako ovisi o nama....Nada je nekad u neiskazanom, da parafriziram poznatu rečenicu iz Velikog Gatsbija koja naravno može značiti i nešto drugo, ali u ovom trenutku znači mi da nada može biti u nepoznatom, u priznavanju sebi da nemamo sve odgovore.

subota, 16. kolovoza 2014.

My fashion illustrations (inspiration: cropped tops)/ Moje modne ilustracije (inspiracija: kratke majice)

pen and water colours

pencil and water colours

pencil and water colours

olovka i vodene boje

kemijska i vodene boje

Danas ću sa vama podijeliti tri ilustracije, a sve imaju nešto zajednično! Kratku majicu...Neki bi rekli da je kratko za ovo ljeto slatko! Radi li se doista o neophodnom komadu? Što vi kažete? 

Oggi voglio condividere con voi tre illustrazioni. Hanno tutti una cosa in comune! Un cropped top....Alucni dicono che è un must have per l'estate. Che ne dici?

Today I'm sharing with you three illustrations. What they all have in common is a cropped top. Some say that  a cropped top is a must have for the summer. What do you think?

petak, 15. kolovoza 2014.

Outfit post/ Odjevna kombinacijaOne very special vintage dress. 
Un vestito vintage molto speciale.
Jedna posebna vintage haljina.

* already featured on the blog here.


srijeda, 13. kolovoza 2014.

drawing a drawning...crtanje crteža


 


One thing I love about drawing (or painting) is that it makes me look at things like it is the absolutely first time I've seen them. Sometimes it feels like being reborn, this immersing myself into an image, trying to look at it from different perspectives. Often it's not about the things I'm seeing, it's about what the image of them resonates with inside of me. In some ways, art can be quite selfish. It is a feeling, or an experience if you will that I'm searching for...a way for me to explain something to myself, perhaps even a way of making myself play this difficult game of life. What I feel when I look at it, but even more what I felt while making it....that is the only thing that matters to me.

Jedna stvar koju volim kod crtanja (ili slikanja) je što me navodi da gledam stvari kao da je to zaista prvi put da ih vidim. Ponekad je to kao ponovno rađanje, to uranjanje sebe unutar slike, pokušaj sagledavanja iste iz više različitih perspektiva. Često uopće nije riječ o stvarima koje vidim, već o onome sa čime njihova slika unutar mene rezonira. Na neki načine, umjetnost može biti dosta sebična.  Radi se o osjećaju ili iskustvu ako želite, to je ono što tražim...način na koji bi si objasnila nešto, možda čak i način na koji bi se navela da zaigram ovu tešku igru života. Ono što osjećam kad je gledam, a čak i više ono što sam osjećala dok sam je crtala...to je jedino što mi je važno.

ponedjeljak, 11. kolovoza 2014.

Postcards from Dalmatia (Podstrana), Razglednice iz Dalmacije (Podstrana)

This is a new feature on my blog. In these 'postcards' posts, I will share with you my photographs of Dalmatian cities and villages and write a little bit about the place I'm representing in that post. Podstrana is a small settlement near Split (8 km from Split). According to historical finds, it was originally a Greek settlement but it also has Roman archaeological sights. Due to various archaeological finds, some have connected it to king Arthur (in accordance with recent historical theories that offer the possibility that he was Roman) but naturally such myth figures as Arthur do not really have historical status and hence anything about them is hard to prove. To me the history of this place is interesting enough in itself so I do not feel the need to question or think too much about such new theories, interesting as they may be. 

Nešto novo na blogu, naime u ovakvom tipu 'razglednica' postova, dijeliti ću sa vama fotografije Dalmatinskih mjesta i gradova i napisati ponešto o svakom mjestu koje predstavim u postu. Podstrana je naselje (i općina) udaljeno nekim osam kilometara od Splita. Povijesna nalazišta nalažu da je u početku bilo Grčko naselje ali također ima nalazišta iz rimskih vremena. Zbog raznih arheoloških nalazišta, neki je povezuju sa kraljem Arturom ( u skladu sa novijim povijesnim teorijama koje nude opciju da je bio Rimljanin), ali naravno takve mitološke figure kao Artur nemaju zaista povijesne status te je stoga teško išta zasigurno o njima dokazati. Meni je povijest ovog mjesta sama po sebi dovoljno zanimljiva tako da me te novije teorije baš i ne zaokupljivaju puno, iako naravno mogu biti zanimljive.