četvrtak, 30. lipnja 2016.

Why do I like wearing patterns? Zašto volim nositi uzorke?

When it comes to clothes, there is a pattern I seem to favour and it is a pattern of wearing patterns. What it is about prints and patterns I love so much? I can't say with absolute certainty, but I can recall quite clearly the sensation of being mesmerized by patterns from an early age. I would stare at elaborative tapestry for hours and I would dream of being an Indian princess. I always loved gypsy dresses and I couldn't help but going nuts for any kind of ethnic print. I have adored and will probably continue to adore traditional clothing and attire. Moreover, I'm sure that folklore will always be a great inspiration for me. Folklore dresses always felt like art to me. Within themselves they contains so much history, aristry and finese, that it is hard not to take a deep apreciation of them. They are quite often very rich in patterns, often embroided ones (my other great passion that I won't get into now).

Kada je u pitanju odjeća, čini se kako pratim jedan uzorak ponašanja, a to je nošenje uzoraka. Što toliko volim kod uzoraka i printeva? Ne mogu reći s apsolutnom sigurnošću, ali jasno se sjećam kako su me od najranije dobi opčinjavali uzorci. Zurila bi  satima u složenu tapiseriju i sanjarila o tome da sam neka indijska princeza. Uvijek sam voljela ciganske suknje i bila oduševljena etničkim štampama. Voljela sam i vjerojatno ću nastaviti voljeti tradicionalnu odjeću i narodne nošnje. Štoviše, sigurna sam da će mi folklor uvijek biti velika inspiracija jer mi se uvijek činilo da su narodne nošnje umjetnost, a kako i ne bi kada u sebi sadrže toliko povijesti, vještine i finese, doista je teško ne cijeniti ih. Često su i bogate uzorcima , pa i onim izvezenim ( a vez je moja velika strast, ali o tome neki drugi put).

top: old
skirt: Azel (outflet store in BIH)
heels: naughty monkey
bag: vintage second hand

So, let's get back to my early ears. Besides staring at man (or more frequently woman) created patterns, such as those you can find on clothes, I would spend a lot of time staring at patterns in nature. The pattern of waves, stones. and those magical shells you can find on the beach. Slowly, an interest for patterns evolved and I would look closely at typican Dalmatian stone structures and buildings, stone walls amd houses....it all fascinated me. The centre of Split city was also a great source of fascination for me. Its narrow streets filled with stone houses and little gardens. So much life enclosed within preserved walls of an ancient Roman Empiror's palace. To me it seemed like a beautifully crafted pattern in itself.

Vratimo se ranim godinama. Osim što sam buljila u uzorke koji su ljudskih ruku djelo, kao npr. one koji se mogu pronaći na odjeći, također sam puno vremena provodila gledajući prirodne uzorke. Uzorak valova, kamenja i onih čarobnih školjki koje možete pronaći na plažama. Polako, to neko zanimanje za uzorke je evoluiralo i ja bi pažljivo gledala u tipične dalmatinske kamene građevine i strukture, gomile (suhozide) i kuće....sve me je to jako zanimalo. Centar Splita mi je bio veliki izvor zanimanja. Njegove uske ulice pune kamenih kuća i malih vrtova. Toliko života zatvoreno unutar očuvanih zidina palače drevnoga rimskoga cara. Samo po sebi to mi se činilo kao vješto izrađen  uzorak.

When I was quite little, I would stare at walls. Not in a depressive kind of way, like described in The Yellow Wallpaper by Charlote Perkins Gilman ( a brilliant short story btw, published in 1892, so you can download it for free) but in another kind of way. If I stared long enough, I always had the sensation of seeing the walls move. The same would happen with curtains....and furniture....and just about anything. In patterns I saw life. You know how some people love cloud watching? Well, I like it too and that's about it. Patterns seem almost like an inviation for play to me. They're fun, they're fascinating and I can't get enough of them.

Kada sam bila baš malena, često bi buljila u zidove. Ne na depresivan način, kao onaj opisan u slavnoj kratkoj priči Charlote Perkins Gilman iz 1892 (kod nas preveden kao Žute Tapete, divna kratka priča, možete je lako pronaći na internetu te besplatno skinuti i pročitati), već na jedan drukčiji način. Ako bi dovoljno dugo gledala, uvijek sam imala osjećaj da se zidovi miču. To isto se događalo i s zavjesama i namještajem...i bilo čime. U uzorcima vidjela sam život. Znate kako neki ljudi vole gledati oblake? I ja to volim i to je otprilike to. Uzorci mi se čine kao pozivnica na igru. Zabavni su, zanimljivi i ne mogu mi nikada dosaditi.
Two outfits where pattens play a big role. No surprise there, as I have just explained, I've very keen on patterns. This skirt.....You know how I don't like to shop for clothes often? I was never much of a shoppingholic but with years my shopping metabolism got even slower. Sometimes month go by and I don't buy any kind of clothing item. Well, this skirt I just had to have. It is the perfect length, ideal cut....and what can I say about the pattern? I saw it in an outlet store and I payed something like three euros for it. Its print is the kind I really love. Very elaborative, very colourful and loud. I paired it with a plain black tshirt and a simple brown bag, but the heels have a pattern of their own. Giraffe print all of things. Call me print  and pattern addicted. I loved wearing this.

Dvije odjevne kombinacije gdje uzorci igraju bitnu ulogu....baš i nije neko iznenađenje jer kao što sam objasnila, uzorci su mi prirasli srcu. Ova suknja.....Znate kako nemam običaj često kupovati odjeću? Nisam nikad bila neka šopinholičarka, ali mi se s godinama taj kupovni metabolizam još više usporio. Nekad prođu mjeseci bez da išta kupim. No, ovu suknju morala sam uzeti. Savršene je dužine i kroja....što reći o uzorku? Vidjela sam je u outlet dućani i mislim da sam je platila oko dvadeset kuna. Ovaj uzorak mi je jako drag. Jako složen, šaren i napadan. Nosila sam ga s jednostavnom crnom majicom i smeđom torbom, ali su zato petice uzorka žirafe, tako da nema meni bez mješanja uzoraka. Možda sam jednostavno ovisna o njima. Jako mi se svidjelo nositi ovu kombinaciju.
The second outfit is all about stripes. Well, you all know how much I like stripes, don't you? I got this top and skirt at Zara because my husband was wondering why I never bought anything at Zara.. He said I should give it a try. So, a few months ago I went into Zara and bought these two items. They kind of seem to match. I finished this outfit by adding this little folklore bag to the mix. Because stripes on stripes is great, but stripes on stripes with a bit of etnic print is better. Yes, I'm addicted to patterns. Florals, military, stripes, tartan, ethnic, polka dots, military....I honestly can't think about a pattern that I don't like. I do have my favourites. I think those would be tartan, florals and stripes. My holy trinity.

Druga odjevna kombinacija je u znaku pruga. Znate koliko ih volim, zar ne? Ovaj topić i suknju sam uzela u Zare jer mi se muž pitao zašto nikad nisam ništa kupila u Zare i uvjerio me da bi trebala, tako da sam prije par mjeseci ušla u Zaru i uzela ova dva komada koji mi se nekako i slaži. Ovoj kombinaciji sam dodala malu folklornu torbu jer su mi pruge sa prugama odlične, ali pruge sa prugama i folklornom torbom su mi još bolje. Da, ovisna sam o uzorcima. Cvjetni uzorak, prugice, karirano, etnički uzorci, točkice, maskirno....zaista mi ne pada na pamet neki uzorak koji mi se ne sviđa. No, opet imam neke svoje omiljene i mislim da su ti karirani i cvjetni uzorak te prugice. Moje sveto trojstvo.


When I paint on clothes myself, I often create patterns. Embroidery is big on patterns as well. When I make jewelerly and necklaces, I create patterns. There are patterns on my paintings. If we look closely, there are patterns everywhere....and they are endlessly fascinating. Some people search for patterns in behaviour, some people search for patterns in art and some for those in laws that govern our physical world. Scientist, artist and ordinary people, we are all witnesses of patterns on daily basis. We all search for meaning in patterns at times. So, why not wear patterns? If you like them that is.

Kada sama crtam na odjeći, često stvaram uzorke, a i vezovi često imaju svoje uzorke. Kada pravim nakit i ogrlice, stvaram uzorke....postoje i uzorci na mojim slikama. Gledamo li dovoljno pažljivo, postoje uzorci svugdje...i beskrajno su zanimljivi. Neki ljudi traže uzorke u ponašanju, neki u umjetnosti a neki u zakonima koji vladaju našim fizičkim svijetom. Znanstvenici, umjetnici i obični ljudi, svi smo mi svjedoci uzoraka svakodnevno. Svi mi tražimo značenja u uzorcima povremeno. Zašto onda i ne nositi uzorke? Ako nam se to sviđa naravno.


 We could talk about patterns in fashion and by that I don't just mean those printed or painted on clothes. Fashion is full of patterns and it is often repeating itself. Fashion has its behaviour patterns as well. History of fashion can be closely linked with history of art and even with politics. It is an interesting topic and I'm sure many of my fellow bloggers would have something interesting to say about that. For really, there are no shallow topics. There are only shallow people. If you take the right approach, any subject can become a profound one. Clothes are not important, many say. That's relative. Sure they shouldn't be our only field of interest but as I said, what I really comes down to is our approach to things. A person can write a brilliant article inspired by fashion, taken that this particular person has talent and will to write and if not then her/ his writing about any subject won't be that great. 

Mogli bismo pričati o uzorcima u modi i s time ne mislim samo na one koji su isprintani ili oslikani na odjeći. Moda je puno uzoraka i često se ponavlja. Moda ima  i svoje uzorke ponašanja. Povijest mode može se usko vezati u povijest umjetnosti pa čak i s politikom. To je zanimljiva tema i sigurna sam da će puno blogera ima nešto zanimljivo za reći na tu temu. Zaista, nema površnih tema. Postoje samo površni ljudi. Ukoliko je vaš pristup dobar, svaka tema može postati duboka. Odjeća nije važna, reći će neki. To je relativno. Naravno da nam to ne bi trebalo biti jedino područje zanimanja, ali kao što sam rekla stvar je i u našem pristupu. Netko može napisati briljantan članak nadahnut modom, ako posjeduje talent i volju za pisanjem naravno, a ako ne , pa onda u nijednoj temi neće briljirati.

skirt+top: Zara
necklace: DIY
bag: handmade Croatian folklore bag
 What do we really talk about when we talk about clothes? Sometimes it is something more than just a conversation about trends. There is something more if we choose to look for it. A mystery that lies beyond all things. And it exists in all things. Quite often, clothes are not just what they are in the physical sense of the world. Just like you and me aren't just bodies. We aren't just a product of society and upbringing.  We are, aftel all, our own creators, we are the choices we make every day. 


O čemu doista pričamo kada pričamo o modi? Ponekad je to više od samo razgovora o trendovima.  Uvijek ima nešto više ako to odaberemo potražiti. Misterij koji postoji onkraj svih stvar, a istovremeno postoji u svim stvarima. Odjeća zapravo najčešće i nije samo ono što je u fizičkom smislu. Kao što ja i vi nismo samo tijela i nekakav proizvod okoline i odgoja. Mi smo u krajnoj liniji  sami svoj stvoritelji, mi smo izbori koje radimo svaki dan.
nedjelja, 26. lipnja 2016.

Instagram @modaodaradosti ( recap/ sažetak)


I don't do instagram recaps often. I think it's been more than six months since my last one. I decided to share this one because I have lots of images of my paintings and drawings that I haven't shared on my blog yet. In addition, I wanted to let you know that I've closed my etsy shop.  Not that I plan to stop painting or making art. I would have stopped a long time, if only I knew how.

P.S. You can find me on instagram here.

Ne radim često instagram sažetke. Mislim da ima više od šest mjeseci od moga zadnjega. Odlučila sam ovaj podijeliti jer ima puno fotografija mojih slika i crteža koje još nisam podijeliti na blogu. Usput, htjela sam vam reći da sam zatvorila svoj etsy dućan.. To ne znači da prestajem s slikanjem ili umjetnošću. Davno bi prestala da znam kako. 

P.S.. Možete me pronaći na instagramu ovdje.

@modaodaradostičetvrtak, 23. lipnja 2016.

Princess for a day....Princeza na dan....


You know I've been wondering about something. Why do we ladies love fairytales? Why do we like stories about princesses so much? Why do we enoying dressing up? Some may say that it is just in our feminine nature to enjoy dressing up but that answer is to simplistic for my taste. If it is in our nature, what does it mean? What does it say about us? Sometimes the right answer to a question is another question. That is what I have learned in life. Never be afraid to ask the next question.

 Speaking of us ladies and of our love for dressing up, I think there is more to it than it meets the eye. I think we woman are often perfectionists. We  try to make everyone happy. We aspire to be the best version of ourselves and we work hard to make our lives as beautiful as they can be. Afterall, why should we? What is wrong with that? Why wouldn't we dream about beauty? Sometimes we all need that escape....espace into daydreaming, espace into creativity, espace into fantasy....and isn't it what fashion is about? Letting us dream a little? Perhaps my love for dresses has something to do with my love for fairytales. Wearing a dress always makes me feel more beautiful and feminine. It means something to me in this world that is trying to make us believe there is something wrong in being a woman and that we ladies should imitate men if we want to be successful. I choose to ignore that widespread belief. I'm living my life as a woman and I feel like I've just started to discover what it means.  In addition, I refuse to believe that my love for dressing up makes me a shallow person. Wanting to be beautiful for those who love us is only natural, isn't it? As long as we remember that true beauty is the beauty of our soul, we're on a safe side.

open back wedding dress

Today I'm presenting Suzhoudress site to you. This pink gown caught my eye instantly. It is absolutely beautiful. On this site you can find an excellent selection of dresses, both for every day and for special events. So, if you're looking for a dress, you know where to go....and you ladies that are reading this, remember not to let anyone ever make you feel guilty just because you were born a woman. I sometimes think that some women do feel that. Don't! Don't be afraid to explore what makes you feel like a woman. Some ladies feel best wearing pants, but some feel best in feminine outfits. There is no right and wrong. Clothes should be there to let us dream a little, not to limit us. Life is hard as it is, let's not turn everything into politics. If you like dressing up, don't let anyone stop you! We can all be princesses for a day....and for longer! Because really that royal glam we feel drawn to is just a state of mind....Empire state of mind is something we can work on. Likewise, the only true nobility is nobility of a soul. That all being said, wearing a pretty dress or a cute outfit can't hurt. :):):):):)


nedjelja, 19. lipnja 2016.

Inspired by....Nadahnuta s.....


Time for another Inspired by....feature. This is my monthly feature where I post my illustrations of fashion bloggers. Usually I paint them with watercolours, but this time  I used just coloured pencils. If you happen to follow my instagram profile (here), you've already had the chance of seeing these two illustrations. In fact, I took these photos from my insta profile because I don't have my camera with me, so exuse the bad quality. Anyway, here they are. Check out the fabulous bloggers who inspired them here and here

p.s. It will take me a while to answer all your comments because I've had a lot of health problems lately and I'm really exhausted. My posts will probably be few and far between during this Summer.


Vrijeme je za još jednu Nadahnuta s...rubriku u kojoj svakoga mjeseca objavljujem svoje ilustracije modnih blogera. Obično ih slikam vodenim bojicama, ali ovaj put sam koristila obojane olovke.  Pratite li moj instagram profil (ovdje), već ste imali priliku vidjeti ove dvije ilustracije. Zapravo ove sam slike uzela sa svoga instagram profila jer nemam fotoaparat uz sebe, tako da je kvaliteta malo lošija. Uglavnom, to je to. Blogerice koje su ih nadahnule možete vidjeti ovdje i ovdje.

p.s. Trebati će mi dosta vremena da odgovorim na sve komentare jer u zadnje vrijeme imam problema sa zdravljem i baš sam iscrpljena. Vjerojatno ću ovo ljeto puno rjeđe objavljivati.Inspired by Menia 

Inspired by Silvia Negretti

ponedjeljak, 13. lipnja 2016.

Style We - your new favourite designer may be just a click away!Hi everyone! Today I'm presenting StyleWe.com to you! They are a very special online store. What makes them so unique? To start with, the fact they are featuring independent fashion designers makes them stand out. Moreover, they are special because their goal is to create a community where designers and customers could communicate and interact. They aim to promote independent designers. So, if you want something unique, this is the site for you. They have a lovely selection of designer items. Whatever your style may be, you will probably find something for yourself in this shop. Personally, I always love to see something new and fresh. There are many creative and talented people in the world and not all of them will find their way into mainstream. That is why it is important to have sites like this one, those that are willing to promote lesser known designers and help to connect them with buyers.


appThere is one fabulous designer that I want to introduce to you! You can look her up under Teyxo. I absolutely love how she does asymmetrical cuts. Her designs are very modern, but they still feel feminine and elegant. I'm always a fan of that vintage style, so her designs really caught my eye. I've selected 3 garments that have captivated me the most.  Two of them are dresses and one is a skirt. Well, you know I love wearing dresses and skirts, so no wonder that this caught my eyes the most. There are pleanty of other designers to choose from. This site prides itself on their dedication of providing you with original and high-quality fashion items. Have a look for yourself and see what you can find. 

1 / 2/ 3četvrtak, 9. lipnja 2016.

A good pair of sneakers is worth gold...Dobar par tenisica zlata vrijedi..... A good pair if sneakers is worth gold, but so is a nice pair of jeans. There is something liberating about wearing capri jeans.  Theis pair of high-waist cropped jeans is one of the most comfortable ones I own. What is there not to love about capri jeans? You get to free and show a little leg but you don't have to worry whether it is too much. They're a wonderful choice for Spring when it is not warm enough to wear shorts but they also come in handy for those fresh summer days. Do you like capri jeans? I often choose them when I'm travelling, precisely because of that comfort factor. When these photographs were taken (about two weeks ago) I paired them with white sneakers and a turtleneck. P.S. If you're wondering why I have been absent for the last five days...long story short- no internet connection.

Dobar par tenisica vrijedi zlata, a isto se može reći i za lijep par traperica. Ima nešto oslobađajuće u nošenju traperica carpi dužine. Ovaj par viskoga struka mi je jedan od najudobnije koje imam. Što nam se ima ne sviđati kod capri traperica? Možemo malo osloboditi i pokazati nogu, a ne moramo se brinuti je li to previše. One su odličan izbor za proljeće kada nije dovoljno toplo za nositi hlačice, ali dobro dođu i za one svježe ljetne dane. Volite li vi capri traperice? Ja ih često nosim kada putujem, baš zbog udobnosti. Kada su ove fotografije uslikane, prije dva tjedna otprilike, onda sam ih nosila s bijelim tenisicama i dolčevitom. P.S. Ako se pitate zašto sam bila odsutna prošlih pet dana, to bi se dalo sažeti ukratko na probleme s internetskom vezom.


nedjelja, 5. lipnja 2016.

Princess Mononoke / Princeza Mononoke

 DIY projects always make me happy. Today I'm wearing a necklace that I made myself. In addition, the hair decoration is the result of my creative work. It is actually a necklace ( see how I wore it here and here), but I always find new ways for wearing my necklaces. If you want to see how to make this kind of statement necklace, check out my last post. I wore this outfit when I took a stroll in Mostar (you know I'm all about that be a tourist in your own city philosophy) with my husband. He said I look like princess Mononoke. What an original compliment!  Anyway, since I happen to like this epic anime movie, I didin't mind hearing that at all. 

Volim sama izrađivati stvari. Danas nosim ogrlicu koju sam sama napravila.  Uz to, ukras za kosu je također posljedica moga kreativnoga rad. Zapravo se radi o ogrlici (pogledajte kako sam je nosila ovdje i ovdje), ali uvijek pronalazim nove načine za nošenje svojih ogrlica. Želite li vidjeti kako pravim ovakav tip ogrlica, pogledajte moju prošlu objavu.  Ovo sam nosila za šetnju Mostarom (znate da sam uvijek pobornik one filozofije" budi turist u svom gradu") i dobila sam lijepi kompliment od muža koji mi je rekao da izgledam kao princeza Mononoke. Originalni kompliment nema što, a kako mi se taj epski crtani film jako sviđa, nemam ništa protiv.
necklace/ogrlica: DIY
blazer/ sako: vintage
top/majica: vintage
jeans/traperice: vintage  (but hand painted by me/ sama sam ih oslikala)
bag/torba: no name
shoes/cipele: Peko